Cele statutowe

Celem działania Fundacji Odkryj Talent jest:

1. Propagowanie odkrywania i wspieranie rozwoju talentów osobistych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.

2. Upowszechnianie wiedzy o możliwościach rozwoju talentów osobistych.

3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu zajęć rozwoju osobistego.

4. Aktywizacja osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz starszych.

5. Upowszechnianie rękodzieła.

6. Promocja i organizacja wolontariatu.

7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

8. Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz pomoc społeczna.

10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

11. Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.

12. Działalność charytatywna.

13. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

14. Propagowanie ekologicznego sposobu życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działań edukacyjnych w tym warsztatów, kursów, prelekcji, spotkań tematycznych, szkoleń, konferencji, wykładów i seminariów.

2. Organizowanie wystaw, koncertów.

3. Organizowanie wycieczek i wizyt studyjnych.

4. Organizowanie pokazów, imprez kulturalnych, tematycznych, lokalnych i innych.

5. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.

6. Prowadzenie strony internetowej Fundacji.

7. Organizowanie wymiany informacji i doświadczeń z innymi podmiotami.

8. Prowadzenie terapii zajęciowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

9. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami, organami administracji publicznej, mediami oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji.

10. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji (w formie papierowej i elektronicznej).

11. Fundowanie stypendiów.

12. Wytwarzanie i promowanie rękodzieła.

Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego.